Folkehelsekoordinatorar i kommunane

På eit overordna nivå skal folkehelsekoordinatoren i kommunen vere med på å sikre «helse i alt vi gjer» i kommunalt planleggings- og iverksettingsarbeid.

Folkehelsekoordinatorane si rolle

Til folkehelsekoordinatorstillinga ligg ansvar for at føringane i Lov om folkehelsearbeid vert følgde opp i kommunen. Til stillinga vert det også lagt ansvar for det lovpålagde arbeidet med å ha oversikt over helsetilstand og faktorar som påverkar denne. I kommunen skal det føreligge ei oversikt over innbyggarane sine levekår og livskvalitet. Denne oversikta skal, mellom anna, leggast til grunn for kommunen sitt planarbeid. I tillegg har også folkehelsekoordinatorane ansvar for konkrete prosjekt og tiltak i nokre kommunar. Desse er ofte retta mot fysisk aktivitet og kosthald.

Folkehelsekoordinatorstillinga i kommunane er i endring. Innhaldet i stillinga og plassering i organisasjonen er, og har vore, ulik i kommunane. Nyleg har nokre kommunar valt å ikkje ha ei spesiell folkehelsekoordinatorstilling eller har lagt denne ned. Grunngjevinga for dette er at «helse i alt vi gjer» er eit ansvar som alle planleggarar, og dei som set i verk tiltak, i kommunen har. Såleis vil ein bygge ned sektortenkinga omkring levekårs- og livskvalitetsarbeidet. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslova) har klare føringar for folkehelsearbeidet i kommunen.

Kommune

Folkehelsekoordinator

E-post

Askvoll

Elin Sjøstrand

elin.sjoestrand@askvoll.kommune.no

Aurland

Hallgeir Høydal

hallgeir.hoydal@aurland.kommune.no

Balestrand

Ingunn Stadheim Feidje

ingunn.stadheim feidje@balestrand.kommune.no 

Eid

Thomas Vingen Vedeld

Thomas.Vingen.Vedeld@eid.kommune.no 

Fjaler

Inga Haaland

Inga.haaland@fjaler.kommune.no

Flora

Elisabeth Solheim

elisabeth.solheim@flora.kommune.no

Førde

Doris Rutledal

doris.rutledal@forde.kommune.no

Gaular

Kjell Idar Dvergsdal

postmottak@gaular.kommune.no

Gloppen

Åslaug Haugset

folkehelsekoordinator@gloppen.kommune.no

Gulen

Ingebjørg Søreide ingebjorg.soreide@gulen.kommune.no

Hornindal

Rådmann

postmottak@hornindal.kommune.no

Hyllestad

   

Høyanger

Maria Brendehaug Petersen

maria.brendehaug.petersen@hoyanger.kommune.no

Jølster

Jofrid Årdalsbakke Djupvik

jofrid.ardalsbakke.djupvik@jolster.kommune.no

Leikanger

Rådmann

post@leikanger.kommune.no

Luster

Britt Veum Hauge

britt.veum.hauge@luster.kommune.no

Naustdal

Rådmann

post@naustdal.kommune.no

Selje

Ragna Haaland

ragna.haaland@selje.kommune.no

Sogndal

Anita Foss Midlang

anita.foss.midlang@sogndal.kommune.no

Solund

Mona Hjønnevåg

mona.hjonnevag@solund.kommune.no

Stryn

Geirmund Dvergsdal

geirmund.dvergsdal@stryn.kommune.no

Vik

Britt Marit Stadheim

bms@vik.kommune.no

Vågsøy

Birte Sandal

birte.sandal@vagsoy.kommune.no

Årdal

Helen Koldal

helen.koldal@ardal.kommune.no

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Anne-Lene Norman
Rådgjevar
Anne-Lene.Norman@sfj.no
415 30 378

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette