Foto som syner ei sandstrond i motlys. Sola er på veg ned, men har framleis eit stykke att før ho treff havet.

Foto: Sigrun Espe/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Planar under arbeid

Her finn du informasjon om kva regionale planar fylkeskommunen jobbar med no, og når desse skal vedtakast.

Regional plan for kultur

Regional plan for kultur skal gjelde for perioden 2019–2022 og er forankra i Regional planstrategi. Målet er å vedta planen hausten 2018.

Fylkesutvalet vedtok planprogrammet for regional plan for kultur i januar 2018.

Meir informasjon om Regional plan for kultur finn du her.

 

Regional planstrategi for Vestland fylkeskommune

Fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane har gitt fellesnemnda for Vestland fylkeskommune fullmakt til å starte opp førebuande arbeid med regional planstrategi for den nye fylkeskommunen. 

Meir informasjon om Regional planstrategi for Vestland fylkeskommune finn du her.

 

Regional planførsegn om lokalisering av handel og kjøpesenter

Regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesenter er eit middel for å oppnå god regional utvikling som balanserar omsynet til næringslivet, stadutvikling, arealforvaltning og klima- og miljø. Ei tydelig føresegn gagnar både den regionale utviklinga, kommunane og næringslivet.

Fylkesutvalet varsla i møtet 26.09.2018 om oppstart av revisjonsarbeidet. Samstundes la dei utkastet til planprogrammet ut til offentleg ettersyn og høyring fram til 9. november. 

Klikk her for å få meir informasjon om høyringa og sende inn innspel. 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Synnøve Stalheim
Plansjef 
Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette