www.sogndal.vgs.no

Skuleskyss

Vi legg til rette for skuleskyss for dei elevane som etter opplæringslova har rett på gratis skuleskyss.

Grunnskulen

Du har rett på gratis skuleskyss dersom

  • avstanden mellom heim og skule er 2 km eller meir (1. årstrinn) eller 4 km eller meir (2.-10. årstrinn). Avstanden gjeld kortaste gangbare veg mellom heim og skule.
  • du på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom heim og skule
  • det er naudsynt med båt eller ferje, utan omsyn til avstanden mellom heim og skule

Du kan ha rett på gratis skuleskyss dersom

  • du har særleg farleg eller vanskeleg skuleveg, uavhengig av avstanden mellom heim og skule – ta kontakt med kommunen

Du kan bli pålagd å gå frå heim til haldeplass

  • inntil 1 km for 1. årstrinn
  • inntil 2 km for 2.-10. årstrinn

Elevar ved private grunnskular som mottek statsstøtte, har rett til skyss etter nemnde reglar. Retten gjeld berre for den delen av skulevegen som ligg innanfor eleven sin bustadkommune.

Skyssreglement for grunnskulen i Sogn og Fjordane (pdf)

Vidaregåande skule

Du har rett på gratis skuleskyss dersom

  • avstanden mellom heim og skule er 6 km eller meir. Avstanden gjeld kortaste gangbare veg mellom heim og skule
  • du på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom heim og skule
  • det er nødvendig med båt eller ferje, utan omsyn til avstanden mellom heim og skule
  • du går på skule i eit anna fylke og elevplassen er kjøpt av Sogn og Fjordane fylkeskommune

Du kan bli pålagd å gå inntil 4 km frå heim til haldeplass.

Skyssreglement for vidaregåande (pdf)

Her kan du søkje om skuleskyss (gjeld berre vidaregåande)

Fleksibel skuleskyss

Fleksibel skuleskyss gjeld for elevar i den vidaregåande skulen, og gjeld for ei heimreise dagleg, alle skuledagar. Elevane kan reise heim på det tidspunktet ein sjølv ønskjer. Ordninga gjeld på eksisterande buss- og båtruter i fylket, utanom ekspressbussrutene.

Felles reglar for elevar i grunnskulen og vidaregåande skule

Elevane har rett på skyss i samband med skulen sine ordinære start- og sluttider, maks to turar per dag. Det vert ikkje sett opp ekstra skyss i samband med opphald i skulefritidsordning, sein starttid eller tidleg sluttid, med mindre dette ikkje fører til meirkostnader for fylkeskommunen.

Delt bustad

Ved delt bustad kan eleven har rett på skyss frå to adresser, dersom eleven bur tilnærma like mykje hjå kvar av foreldra/føresette. Delt bustad skal vere reell og dokumenterast ved avtale. Samværsordning gjev ikkje skyssrett. Kopi av avtalen skal leverast på skulen. Delt bustad - skjema.

Måling av avstand

Avstanden mellom heim og skule kan gje rett til gratis skuleskyss. Avstanden vert målt frå dør til dør langs kortaste «farande veg». Samferdsleavdelinga si oppmåling skjer på det digitale kartet Fylkesatlas.no. Det vert ikkje teke omsyn til private avstandsmålingar med til dømes bil, målehjul eller GPS.

Skuleskysskort

Alle elevar med rett til gratis skuleskyss, vil få utlevert eit elektronisk skuleskysskort av samferdsleavdelinga. Kortet er personleg med namn og kortnummer, og det er ikkje høve til å låne det ut til andre. Kortet skal brukast alle åra eleven har rett til gratis skuleskyss.  

Det ligg to turar i kortet kvar dag, inkludert overgang. Dersom turane er brukt opp, må eleven betale reisa sjølv.

Skuleskysskortet kan ikkje nyttast ved turar i skuletida, til utplassering, på fridagar eller i feriar.

Dersom eleven mister kortet eller øydelegg det, må de ta kontakt med skulen. I påvente av nytt kort, vil eleven få låne eit reservekort. Reservekortet skal leverast attende til skulen. Elevar frå 5. årstrinn og oppover som mister skysskortet, må kostnadane med nytt kort på kr 100,-  dekkast av eleven.

Les meir om elektronisk skuleskysskort her (pdf)

Gang-, reise- og ventetid

Eleven må i tillegg til gang- og reisetid rekne med venting på transportmiddel som følgje av rutetider, samordning med annan skuleskyss etc.

Særskild skyss

Elevar som ikkje kan nytte buss kan få godkjend særskild skyssordning. Det må ligge føre ein legeattest eller sakkyndig uttale om kva slags transport eleven treng.

Føresette kan mot førehandsgodkjenning transportere eigne barn mot kilometergodtgjersle, eller det kan bli sett opp drosje. All elevskyss blir vurdert som offentleg transport og dermed samordna. Det kan føre til ventetid og/eller ekstra reisetid for elevane.

Klager

Klagesaker skal sendast til:

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Askedalen 2,
6863 Leikanger
E-post: skuleskyss@sfj.no

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Eva Fosshagen
Rådgjevar
skuleskyss@sfj.no
57 63 80 67

Relaterte lenker