Sogndal vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Elevråd og elevstyre
Elevrådsstyre ved Sogndal vgs 2017-2018, Frå venstre: Silje, Sigurd, nestleiar Ingelin, Jens, elevrådsleiar Eirik, Anna Mahima, Simen, 1.vara Lisa og øvrig vara Ingar

Elevrådsstyre ved Sogndal vgs 2017-2018, Frå venstre: Silje, Sigurd, nestleiar Ingelin, Jens, elevrådsleiar Eirik, Anna Mahima, Simen, 1.vara Lisa og øvrig vara Ingar

Elevrådet ved Sogndal vgs 2017-2018

Eit aktivt elevråd er eit gode for ein kvar skule, men det føreset at elevrådet er rett samansett. Difor er det viktig at dei elevane som er med i elevrådet er aktive, engasjerte og motiverte. Eit slikt utgangspunkt gjev større høve for elevane til å forme skulekvardagen, og dermed auke trivsel og læring.

Elevrådsstyret:

Leiar:

Eirik Sundsøy, e-postadresse: eiriksundsoy@hotmail.com

Nestleiar:

Ingelin Heen Veum, e-postadresse: ingelinheen@gmail.com

Øvrige medlemmar:

Silje Holm Carlsen, e-postadresse: siljeholmcarlsen@gmail.com

Simen Weka, e-posadresse: siwe99@hotmail.com

Jens H Øvreseth, e-postadresse: jens.ovreseth@hotmail.com

Anna Mahima Kløve, e-postadresse: annamahima@icloud.com

Sigurd Myklebust, e-postadresse: sigurdmy@gmail.com

1.vara:

Lisa Horpen, e-postadresse: l-h-zool@hotmail.no

Øvrige vara:

Inger-Johanne F Kaardal, e-posadresse: ingerjohannekaa@gmail.com
Ingar M Paaske, e-postadresse: ingarpaaske@gmail.com
 

Opplæringslova seier noko om formålet med elevrådsarbeid

§ 11-6 Elevråd

Ved kvar vidaregåande skule skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting.

Elevrådet er ikkje i lova gjeve avgjerdskompetanse i skulesamfunnet, men kan uttale seg om alle saker som gjeld skulen. Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.

Tips ein ven Skriv ut