Andre kurstilbod

Kva kan vi gjere for deg?

Sogndal vidaregåande skule si primæroppgåve er å gje eit opplæringstilbod på vidaregåande skule sitt nivå for elevar i alderen 16-25 år. I tillegg til dette skal vi tilby vaksenopplæring på vidaregåande skule sitt nivå for personar som ikkje har fullført vidaregåande skule tidlegare, frå og med det året dei fyller 25 år.
Vi kan også tilby ulike kurs ut frå dine behov, men for desse kursa må du betale deltakaravgift

Ta kontakt med rettleiingstenesta i ditt område  for meir informasjon.

For spørsmål knytt til kurs, ta kontakt med kursansvarleg Reidar Kreken på reidar.kreken@vlfk.no