Arbeidslivskontakt

 Arbeidslivskontakten sitt hovudarbeidsfelt

 • Auka samarbeidet mellom skulen og offentlege / private verksemder
 • Hovudansvar for oppfølging av YFF i samarbeid med avdelingsleiarane
 • Hovudansvar for koordinering av utplassering for elevar i samarbeid med faglærarane i YFF/kontaktlærarane
 • Videreutvikle og systematisere skulen sitt samarbeid med lærebedrifter/opplæringskontor
 • Samarbeide med YFF lærarane i arbeidet med Parnerskapsavtalar og å rekruttere fleire lærebedrifter
 • Syte for at elevane får god informasjon om lærlingeordninga og god hjelp i søknadsprosessen
 • Heve kompetansen til tilsette om lærlingeordninga
 • I samarbeid med rådgivingstenesta vidareutvikle og systematisere kariererettleiing for elevane
 • Videreutvikle og systematisere skulen si rolle i formidlingsprosessen, og for søkjarar som blir tilbakeført til skulen
 • Hovedansvar for arbeidet med entreprenørskap
 • Kursansvarlig saman med Opplæringsleiar.

Ansvar i formidlingsprosessen

 • Dei som ikkje har fått seg læreplass vert samla til informasjonsmøte medio juni avgangsåret og strategi for den einkelte blir lagt.

Kvalifiserte søkjarar utan læreplass per 15.08 i avgangsåret:

 • Halde felles informasjonsmøte om vegen vidare(eige skriv i starten av august)
 • Ha individuelle samtalar for å kartlegge den vidare formidlingsprosessen
  • kva har søkjaren gjort for å skaffa seg læreplass etter info.møte på skulen medio juni
  • mogelegheit for læreplass S.F. eller andre fylke
  • mogelegheit for VG3 iskule i S.F. eller andre fylke
  • gjere avtale for vidare oppfølging
 • Kontakte bedrifter i nærområde for å skaffe seg læreplass til våre elevar
 • Kontakte søkjarar som ikkje møter på skulen til informasjonsmøte, for å avklare statusen til søkjaren

Kontakt

 

Svein Hauge
Arbeidslivskontakt
57 65 47 39 /  909 69 486
Svein.Hauge@vlfk.no

Relaterte lenker