kjemi

Skuleopning og annan korona-relatert informasjon våren 2020

Plan for skulestart 11 – 15 mai 2020. Info om ungdom og føresette som det må takst særleg omsyn til. Genrelle smittevernråd. Eksamensinfo. Støttetelefon. 

OPPDATERT 09. mai: 

Plan for skulestart 11 – 15 mai 2020. 

Som elev skal du no følgje eigen plan. DU MÅ sjekke planen for når du skal være på skulen. Alle elevar finn planen i TEAMS FLOR Alle. Når elevane ikkje skal vere på skulen er det nettundervisning. 

Av plass- og smittevernomsyn er ikkje alle elevar på skulen alle dagar. Alle elevar skal møte på det rommet dei er sett opp med etter planen. Store grupper er delte slik at avstandsråd kan følgjast. Klassar på ST/ID/PB er delt etter kontaktlærar. 1HO, 2HAA og nokre programfag på ST/ID er delte. De får melding frå faglærar om kva gruppe dei skal vere med og kor dei skal møte.  

 1. NÅR du skal vere på skulen finner du i romplane som er lagt ut i TEAMS eller ved å følgje lenka her. Planen syner kva grupper som skal vere på kva for rom. Kva fag eleven har kjem fram av vanleg timeplan
 2. Det er vanleg NETTUNDERVISNING når du ikkje er skal vere på skulen. 
 3. Elevane må finne ut kva som er første møtetidspunkt for dei
 4. Smittevernråd til elevar. I TEAMS FLOR Alle er det publisert smittevernråd som lesast før dei møter på skulen. I tillegg startar alle elevar med smitteverninfor første time 
 5. Skuleskyss går som vanleg, men har av smittevernomsyn avgrensa kapasitet. Prøv å reise privat. Gi melding til skulen om du ikkje får plass. 
 6. Smittevernrettleiarar er delt ut til alle lærarar – til gjennomgang i første time.
 7. Kantina er open for sal, husk avstand og kort. Mat spiser elevane på eigen pult/klasserom.
 8. Vi vonar at elevane våre gjer sitt for halde smittevernråda og avstand på 1 meter både i klasserom og i fellesareala.
 9. Når ei gruppe er ferdig med ei økt og skal forlate rommet (unntatt etter siste time) skal kvar einskild elev tørke over pult og stolrygg/-sete. Det vert sett fram utstyr og informasjon vert gitt. 
 10. Kontaktlærar informerer sine elevar om kva gruppe dei er i seinast laurdag.

Utdrag frå smittevernrettleiar - udir.no

Syke personer skal ikke være på skolen

Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.

De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.

Om lag 8 av 10 voksne personer har kun milde symptomer, denne andelen er kanskje høyere hos ungdom. Hos noen personer med covid-19 kan symptomene utvikle seg videre i løpet av en uke til hoste, feber og kortpustethet, og noen svært få kan få et alvorlig forløp med behov for behandling i sykehus. Alvorlig covid-19-sykdom er sjelden hos ungdom.

Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19 (smitteoppsporing), og skal varsle skolen dersom ungdom eller ansatte på en skole får bekreftet covid-19. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak som for eksempel å definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene, og om det er behov for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det kommunehelsetjenestens oppgave å gi pålegg til skolen om dette.

Nedenfor utdypes det når elever og ansatte kan eller ikke kan være på skolen.

Når skal elever og ansatte MØTE på skolen?

Elever og ansatte skal komme på skolen:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer (se under).
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Når skal elever og ansatte IKKE MØTE på skolen?

Det er viktig at elever, foresatte og ansatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at elever med symptomer ikke skal møte på skolen.

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:

 • Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift som regulerer isolasjon er gitt av Helsedirektoratet.

Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

 • Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift som regulerer karantene er gitt av Helsedirektoratet. 

 

Utdrag frå smittevernrettleiar:

Er det noen ungdom og ansatte det må tas spesielle hensyn til?

Ungdom med kroniske sykdommer

Barn og unge har så langt ikke vist å ha risiko for alvorlig forløp av covid-19. Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid begrenset, og som et føre-var-prinsipp for å minske smitterisiko kan det derfor være enkelte ungdom som vil rådes til å unngå oppmøte på skolen.

Norsk barnelegeforening har i samråd med Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over ulike diagnoser hos barn og unge og om det eventuelt skal tas spesielle hensyn. Norsk barnelegeforening mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole.

Barn og unge som har kroniske sykdommer/tilstander, men som kan møte på skolen som vanlig, gjelder blant annet:

 • Barn og unge med diabetes
 • Barn og unge med velkontrollert astma
 • Barn og unge med allergi
 • Barn og unge med epilepsi
 • Barn og unge med Downs syndrom
 • Barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt
 • Barn og unge med autoimmune sykdommer som bruker immundempende behandling og har stabil sykdom
 • Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom

Barn og unge som har kroniske sykdommer/tilstander, men hvor det individuelt kan vurderes om det er grunnlag for at barnet/ungdommen skal holdes hjemme og/eller få tilrettelagt undervisning fra skolen er listet nedenfor (1-8). Skolen og foresatte bør ha en dialog om det er mulig å tilrettelegge slik at disse elevene likevel kan møte på skolen, for eksempel at eleven kan være i en mindre gruppe (2-3 elever) eller kun tilstede på aktiviteter utendørs. I vurderingen av hvordan opplæringen og tilretteleggingen kan gjennomføres, skal det legges stor vekt på hensynet til elevens beste7. For eksempel vil det være avgjørende at fordelene ved å motta tilrettelagt opplæring hjemme veier opp for ulempene disse ungdommene får ved å miste viktig sosial og faglig utvikling:

 1. Barn og unge som er organtransplanterte (første tid etter transplantasjon)
 2. Barn og unge som er benmargstransplanterte siste 12 måneder
 3. Barn og unge som er i aktiv kreftbehandling
 4. Barn og unge med alvorlig hjertesykdom
 5. Barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert lungekapasitet
 6. Barn og unge med diagnostisert alvorlig, medfødt sykdom i immunforsvaret i ustabil fase som gjør dem særlig utsatt for alvorlige luftveisinfeksjoner
 7. Barn og unge på immundempende medisin og aktiv kronisk sykdom
 8. Det kan gjelde enkelte andre barn med alvorlige diagnoser som ikke er nevnt her. I slike tilfeller må behov for tilrettelagt undervisning avklares med behandlende barnelege.

Hvilke diagnoser som inngår i gruppe 1-8 er nærmere spesifisert på nettsidene til Norsk barnelegeforening. 
Listen er også formidlet til Norsk forening for allmennmedisin.

Som hovedregel er det ikke grunnlag for at søsken til disse barna/ungdommene skal holdes hjemme. Et viktig unntak er søsken som skal være benmargsdonor for husstandsmedlemmer (siste 28 dager før donasjon)

7 Jf. barnekonvensjonen art. 3

Voksne (foresatte /ansatte)

Basert på informasjon om utbruddet så langt fra Kina, Italia, Storbritannia, USA og Norge, er det særlig eldre personer (over 65 år) som har høyere risiko for alvorlig sykdom med det nye koronaviruset, spesielt dersom de i tillegg har underliggende kronisk sykdom. I tillegg kan voksne personer, særlig de over 50 år, med kroniske sykdommer som hjerte-karsykdom (inkludert høyt blodtrykk) og diabetes ha noe høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19. Ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør vurderes individuelt i forhold til tilrettelagt arbeid. Ansatte dette er aktuelt for, må ha legeerklæring.

For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19, se Folkehelseinstituttets nettsider.

Det er ikke vist at gravide kvinner har høyere risiko for alvorlig sykdom av covid-19 og det er heller ikke grunnlag for å mistenke at infeksjon kan gi risiko for fosterskade. Folke-helseinstituttet anbefaler at gravide kvinner som har kronisk sykdom eller svangerskaps-komplikasjoner bør diskutere med egen lege om det er grunn til å utvise ekstra forsiktighet og behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Foresatte som er i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov for til rette-legging av skoletilbudet/hjemmeundervisning for å begrense smitterisiko til hjemmet. For elever med foresatte (andre i husholdningen) i risikogruppe, bør det opprettes dialog mellom skole og foresatte om det er mulig å tilrettelegge. I slike tilfeller bør også hensynet til barnets/ungdommens beste8 tillegges stor vekt.

 

OPPDATERT 22. april: Også munnleg eksamen er avlyst. 

Les meir på sidene til Vestland fylkeskommune

Eksamen avlyst

Koronautbrotet gjer at regjeringen avlyser alle vårens skriftlege eksamenar for elevar i grunnskulen og vidaregåande.
Elevane vil få vitnemål sjølv om det ikkje blir skriftleg eksamen. Karakterane vil bli sette med bakgrunn i standpunktkarakterane.

Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemien

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Støttetelefonen 51 20 71 21 er bemanna måndag - torsdag 12.00-18.00. Les meir på vlfk.no

Elevar som tek vidaregåande opplæring i utlandet

Utdanningsdirektoratet skriv 13.03.20 på sine sider:
«Det er mange elever som tar videregående opplæring i utlandet gjennom utvekslingssamarbeid. Det er stor sannsynlighet for at disse elevene ikke kan fullføre skoleåret sitt i utlandet denne våren.

Regelverket vil bli midlertidig endret slik at fylkeskommunene kan godkjenne inneværende opplæringsår i utlandet for elever som ikke har fullført på grunn av koronasituasjonen. Det betyr at elevene vil kunne fortsette utdanningen sin i Norge som planlagt fra høsten 2020 og at de nå kan reise hjem i tråd med helsemyndighetenes råd.

Elevene må søke fylkeskommunene om denne godkjenningen, og bør ta kontakt med sin fylkeskommune i løpet av april.»

For elevar «Hordalandsklassane» vil Vestland fylkeskommune saman med koordinatorskulane organisere opplæring gjennom nettundervisning for elevane som kjem heim før skuleåret er fullført.

Endringane i regelverket vil også gjelde elevar som tek eit opplæringsår i utlandet i privat regi. Desse elevane må ta kontakt med den skulen dei var elev ved skuleåret 2018/19. Så langt råd er vil vi leggje til rette for at dei kan delta i nettundervisning og ha sjølvstendig studiearbeid ved våre skular.

Elevar på korttidsopphald i utlandet

Elevar ved dei vidaregåande skulane som er på korttidsopphald i utlandet, kjem no heim.

Elevbetaling ved stengte skular

Skular med internat har fått spørsmål frå elevar om betaling for internat og mat, når skulen og etter kvart også internata er stengt. Fylkesdirektøren har bestemt at vi ikkje skal krevje betaling for tenester som ikkje vert leverte. Det skal difor ikkje sendast rekning for perioden skulen er stengt. Eventuell forskotsbetaling for perioden frå 13. mars og framover skal refunderast til elevane. Det same vil gjelde for elevbetaling for mat m.m. i undervisninga.

Lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar

Utdanningsdirektoratet skriv på sine sider 13.03.20:
«Lærlinger skal følge bedriftens rutiner. Ved midlertidig permittering som følge av korona må lærlingene få forlenget læretiden før de kan gå opp til fag- og svenneprøve.
Dersom fag- og svenneprøven, praksisbrevprøven og kompetanseprøven ikke kan gå som planlagt i tiden fremover, må lærebedriftene legge til rette for at prøven kan avlegges på et senere i tidspunkt. I slike tilfeller anbefaler vi at lærekontrakten/opplæringskontrakten utvides, og at det settes en ny sluttdato som fylkeskommunen godkjenner. Det samme vil gjelde kandidater for fagbrev på jobb

Fagprøvar

I helse- og oppvekstfag blir alle prøvar utsette. I andre fag kan prøvenemndene gjennomføre prøvane om forholda ligg til rette for det. I dei tilfella der bedrifter, institusjonar og andre prøvestadar er heilt eller delvis stengte, må prøvenemndene og kandidatane følgje retningslinene til prøvestaden.

Både prøvenemndsmedlemmane og kandidatane må vere heilt friske for at prøven skal gjennomførast, og dei må følgje nasjonale tilrådingar for smittevern. Alle må vere budde på at prøvar kan bli utsette på kort varsel.

Hald deg oppdatert på vlfk.no/korona

Hald deg oppdatert på vlfk.no/korona Der er det en egen flik "Info til elevar på vgs" som vi vil oppdatere med ny info frå skuleleiinga når vi har det.