Sogndal vidaregåande skule
Bilete syner ein del av skulebygningen

1030700980

Elevar med særskilte behov i eigne tilbod/tilrettelagte grupper

Fylkesdirektøren har sendt melding til elevar og føresette om at skulen vi kome attende med informasjon direkte til dei einskilde føresette. 

Helsedirektoratet si avgjer om å stenge dei vidaregåande skulane omfattar i utgangspunktet alle elevar. Pålegget om stenging har nokre unntak, Jf. skriv frå Helsedirektoratet 12.03.20

«Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.»

Skulane må avklare med føresette om det er elevar som ikkje kan få nødvendig tilsyn anna stad enn på skulen. I slike tilfelle legg skulen til rette for at elevane får tilsyn på skulen. Rektor må bestille skyss til elevane det gjeld. Denne avklaringa må gjerast torsdag 12.03.20.

Kontaktinformasjon: Kontakt skoleskyss - Tel. 55 55 90 70 (opningstid 9-12)

Skoleskyss@skyss.no – tidlegare Hordaland

Skuleskyss@sfj.no – tidlegare Sogn og fjordane

Rektor rapporterar tal elevar som er på skulen til områdeleiar.

 

Bjørn Lyngedal.jpg

Bjørn Lyngedal

fylkesdirektør opplæring og kompetanse