Sogndal vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Elevråd og elevstyre
Bak frå venstre: Rakeb, Eirik, Ivar-Andrè, Frederick og Aisha. Framme frå venstre: Jessica og Tonje. Ina og Inger-Johanne var dessverre ikkje tilstades.

Bak frå venstre: Rakeb, Eirik, Ivar-Andrè, Frederick og Aisha. Framme frå venstre: Jessica og Tonje. Ina og Inger-Johanne var dessverre ikkje tilstades.

Elevrådet ved Sogndal VGS 2019-2020

Eit aktivt elevråd er eit gode for ein kvar skule, men det føreset at elevrådet er rett samansett. Difor er det viktig at dei elevane som er med i elevrådet er aktive, engasjerte og motiverte. Eit slikt utgangspunkt gjev større høve for elevane til å forme skulekvardagen, og dermed auke trivsel og læring.

Elevrådsstyret:

Elevrådsstyret 2019-2020

Leiar:

Ivar-Andrè Stadheim, 2ELA
Tlf. 95884835
Epost: ivasta07@skule.sfj.no

Nestleiar:

Eirik Reed Mundal, 3DEA
Tlf:
Epost: eirikreedmundal@gmail.com

Inger-Johanne Kaardal, 3STA
Tlf: 48342245
Epost: ingerjohannekaa@gmail.com

Ina Risan, 2MKA
Tlf:47519120
Epost: inarisan@live.no

Sekretær:

Rakeb Erana, 2STB
Tlf:40572237
Epost: brakeb@hotmail.no

Frederick Nahayo Kwihangana, 1ELB
Tlf: 94191892 
Epost: fredkwih@hotmail.no

Tonje Kalvatn Øvretun, 1HOA
Tlf : 97419054
Epost: tonje.ovretun@gmail.com

Vara:

Aisha Frøiland, 2STB
Tlf: 46513698
Epost:aisha.froeiland@gmail.com

Jessica Crisera, 2STB
Tlf: 45012012
Epost: Jessica.crisera@gmail.com

Opplæringslova seier noko om formålet med elevrådsarbeid

§ 11-6 Elevråd

Ved kvar vidaregåande skule skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting.

Elevrådet er ikkje i lova gjeve avgjerdskompetanse i skulesamfunnet, men kan uttale seg om alle saker som gjeld skulen. Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.