Bilete frå Pixabay

Bilete frå Pixabay

Forlenger unntak frå fråværsreglane

Regjeringa har vedteke å forlenge dei førebelse unntaka frå regelverket om fråvær ut skuleåret 2021/22. Det betyr at elevar som har fråvær av helsegrunnar kan sleppe å gå til fastlegen for å få dokumentert fråværet. 

Elevar under 18 år må likevel legge fram stadfesting frå éin forelder, mens myndige elevar kan legge fram eigenmelding. Fråvær av helsegrunnar omfattar blant anna sjukdom, karantene eller isolasjon, og i tillegg milde luftvegssymptom og sjukdomskjensle. Fråvær for til dømes beinbrot eller psykisk sjukdom er omfatta av unntaka. Sidan timefråvær også er omfatta, vil det òg gjelde time hjå psykolog, kiropraktor eller liknande.

Dersom eleven legg fram stadfesting frå éin forelder eller eigenmelding, skal fråvær av helsegrunnar i ovanfor nemnde periode ikkje førast som fråvær på eleven sitt vitnemål og kompetansebevis i vidaregåande skule og det skal unntakast fråværsgrensa.

Elevar over 18 år eller føresette til elevar under 18 år kan melde fråvær på eigenmeldingsskjema eller gjennom VIS og meldingsknappen der. Eigenmeldingsskjemaet ligg ved.

Eigenmelding som gjeld fråvær av helsegrunnar 2021-2022