Foto som syner utsikt frå ein båt som er til sjøs. Det er i skumringa, og sola bryt gjennom skyene. Vi ser litt av båten til venstre i bilete og fjell i horisonten.
Foto som syner utsikt frå ein båt som er til sjøs. Det er i skumringa, og sola bryt gjennom skyene. Vi ser litt av båten til venstre i bilete og fjell i horisonten.

Foto: Finn Erik Moberg.

Fylkesdelplan - klima og miljø

Fylkeskommunen har ansvaret for å samordne nasjonal og lokal politikk innanfor klima og miljø. Dette inneber mellom anna å omsetje nasjonale klimamål til regionalt og lokalt nivå gjennom regional planlegging.

Fylkesdelplan for klima og miljø frå 2009 er ein samla og forpliktande klimapolitikk for fylket, både når det gjeld utsleppsreduksjon og klimatilpassing i forbruk og produksjon. Fylkeskommunen samarbeider med andre regionale aktørar om gjennomføring av planen, og skal i tillegg rådgje kommunane i deira miljøarbeid.

Fylkeskommunen sitt arbeidet med fylkesdelplan for klima og miljø er konkretisert i eit handlingsprogram som gjeld frå 2016-2017. Handlingsprogrammet skil mellom dei tiltaka som knyter seg til klimatilpassing og utsleppsreduksjon på regionalt nivå, og dei tiltaka som er relevante for miljøarbeidet på kommunalt nivå.

Fylkeskommunen har særleg ansvar for reduksjon i utslepp av klimagassar. Handlingsprogrammet listar opp tiltak innanfor samfunnsplanlegging, næringsutvikling, samferdsle og kultursektoren. Samstundes er andre tiltak retta mot eiga verksemd, som innkjøp, bygg og eigedom, IKT og vidaregåande opplæring.

Handlingsprogrammet vart revidert i desember 2015.

Arbeidet med utarbeiding av ein ny regional plan for klimaomstilling er sett i gang. Planen er venta klar til godkjenning i Fylkestinget juni 2018.

Del dette:

Kontakt

Ida-Beate Mølmesdal
Rådgjevar, klima og miljø
Ida-Beate.Molmesdal@sfj.no
476 04 557

Relaterte lenker

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette