Sogndal vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Sal, service og reiseliv
Bilete syner elevar ved Service og samferdsel i klassesituasjon

Bilete syner elevar i klassesituasjon

Sal, service og reiseliv

Sal, service og reiseliv er ei mangfaldig utdanning - og gjev mange moglegheiter. Du som vel sal, service og reiseliv vil seinare vere den som møter kundane der du arbeider. Du bør difor vere høfleg, imøtekomande og serviceinnstilt, og du må like å ha med andre menneske å gjere. Du må òg kunne vise respekt for ulike kulturar, tradisjonar og etiske normer.

Yrke og kompetansar etter vidaregåande opplæring

 • jobbar i offentlege verksemder, bibliotek, service- og informasjonssenter og i private bedrifter
 • Sentrale arbeidsområde er å

  • drive service, kundebehandling og rettleiing

  • drive skriftleg og munnleg informasjonsformidling

  • ta hand om kommunikasjonskanalane

  • bruke publiseringsverktøya i verksemda

  • administrere og følgje opp møteverksemd

  • gjere innkjøp og budsjett- og rekneskapsarbeid

  • planleggje og gjennomføre marknadsføringsaktivitetar

  • utføre kontinuerleg personalarbeid

 • Kan arbeide innanfor ei rekkje verksemder, til dømes reise- og bookingbyrå, turoperatørar, turistkontor, jernbaneselskap, event- og attraksjonsbedrifter og ferjereiarlag.
 • Sentrale arbeidsområde er

  • rådgiving og rettleiing om reiser og reisemål

  • planlegging og gjennomføring av aktivitetar og opplevingar

  • bruk av informasjonsteknologi som sals- og støtteverktøy

  • bruk av søkjemotorar og bookingsystem

  • reservasjon og billettering

  • marknadsføring og salsarbeid

 • Jobbar i ei rekkje private og nokre offentlege verksemder.

 • Sentrale arbeidsområde er

  • marknadsstrategi, marknadsføring og salsarbeid

  • ulike salsmetodar (telefonsal, nettsal, direktesal, meirsal, gjenkjøp)

  • kommunikasjon og sosial samhandling

  • bruk av teknologiske hjelpemiddel

  • inngåande kunnskapar om bedrifta sine produkt

 • Kan arbeide i vektar- og vaktselskap, alarmsentralar eller i større bedrifter som har tilsett eigne vektarar.
 • Sentrale arbeidsområde er

  • førebyggjande informasjonsteneste overfor publikum og kundar

  • planlegging og gjennomføring av tryggleikstiltak hos kundar

  • førebyggjande verne- og sikringsarbeid og førsteinnsats ved uventa hendingar

  • salsarbeid og service

  • betening av automatiske varslings- og overvakingsanlegg

Sal, service og reiseliv ved Sogndal vgs

Sal, service og reiseliv er eit yrkesfag, og Sogndal vidaregåande skule tilbyr følgjande programområde:

Næringslivet og forbrukarane stiller stadig aukande krav til effektiv, sikker og miljøvennleg flytting av menneske, leveranse av varer og tenester. Opplæringa innan sal, service og reiseliv skal bidra til utvikling av kompetanse som støtter desse krava, til beste for næringslivet, forbrukarane og samfunnet.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrke i eit breitt spekter av servicebransjar. I desse bransjane står kunnskap om lover og forskrifter sentralt. Det same gjer evne til å analysere kva kundane treng, for dermed å kunne føreslå både tradisjonelle og nye løysingar.

Døme på jobbar tidlegare elevar frå sal, service og reiseliv har i dag:

 • Eigedomsmeklar
 • Butikksjef
 • Flyvert-/inne og skrankejobb innan Norwegian
 • Marknadsjobbar i Thon Hotel gruppa
 • Marknadssjef i ulike reiselivsbedrifter
 • Marknadssjef og andre marknadsjobbar i ulike salsbedrifter, til dømes Tine.
 • Butikksjef i ulike butikktypar
 • Resepsjonssjef, -medarbeidar og –lærling
 • Studere marknadsføring i USA
 • Starta eiga bedrift
 • Vektar
 • Mange har teke påbygg og utdanna seg til : lærar, førskulelærar, sjukepleiar osb, og dei gir tilbakemelding om at dei har veldig god nytte av kunnskap i service og kundebehandling

 

Kontakt

HenryA

Henry Arne Helle
Avdelingsleiar
Sal, service og reiseliv
Teknikk og industriell produksjon
Yrkessjåfør
57 67 64 09
908 49 591
henry.arne.helle@vlfk.no