Skuleskyss

Funksjonshemma elevar som har behov for skyss får dette uavhengig av avstanden. Må dokumenterast med legeerklæring.

Eleven har rett på gratis båttransport uavhengig av avstanden.

Elevar som går på privatskule med statstilskot har same rettane til skuleskyss som andre elevar.

Midlertidig skuleskyss
Det vert sett opp midlertidig skyss dersom ein elev har ein skade eller sjukdom som gjer det nødvendig med transport i ein periode for å kome til og frå skulen. Behovet for skyss skal dokumenterast med legeerklæring.

Delt bustad
Elevar som bur tilnærma likt hjå begge foreldra har rett på skuleskyss frå begge adressene dersom avstanden heim-skule er over 2, 4 eller 6 km. For å få skyss ved delt bustad må foreldra inngå avtale om dette.

Opplæringslova kapittel 7 Skyss og innlosjering

Opplæringslova kapittel13 Ansvaret til kommunen, fylkeskommunen og staten (sjå §13-4)

Fylkeskommunen har eigne retningsliner for grunnskuleskyssen og for vidaregåande skuleskyss.

Skuleskyss_2009
Skyssreglement for vidaregåande skuleskyss

Skyssreglement for vidaregåande opplæring – kortversjon

Skyssreglement for grunnskulen i Sogn og Fjordane - Gjeld frSkuleskyss 2013/2014 bileteå skuleåret 2013/2014

Nytt elektronisk skulekort

Informasjon til elevar og føresette.

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Bekka Skaasheim, fylkesdirektør for opplæring, passbilete

Bekka Skaasheim

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00