Hopp til hovedinnhold
Hovudinngangen på skulen
 Eit aktivt elevråd er eit gode for ein kvar skule.

Du skal ha det bra på skulen

Skulen skal aktivt og systematisk arbeide for at det er eit godt psykososialt miljø på skulen, der kvar enkelt elev kan oppleve tryggheit og sosial tilhøyrsle. Eleven sitt psykososiale miljø dreier seg om korleis tilsette og elevar oppfører seg mot kvarandre på skulen.

Aktuelle saker

07.03.2023

Undersøking om psykisk helse og skulefrukost

I løpet av veke 10 skal på Sogndal vgs gjennomføre to spørjeundersøkingar om: elevar si oppleving av det psykiske helsetilbodet og mat- og måltidsvanar, trivsel, konsentrasjon og læring. Under ligg det to informasjonsskriv som forklarar undersøking...

15.02.2023

Møte om toppidrettssatsing

På vegne av Sogndal vidaregåande skule vil vi invitere føresette og elevar i 10 klasse til digitalt informasjonsmøte om toppidrett-satsinga skulen har på klatring. Møtet vert på teams måndag 20. februar kl. 18.00.

06.01.2023

Undervisningsevaluering

Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa 2022/2023. Målet med evalueringa er at elevane skal få gi tilbakemelding til lærar om korleis dei opplever undervisninga. Skjemaet inneheld spørsmål fordelte på fem tema: motivasjon og m...

Elevar som utfører laboratorieøving i naturfag
01.12.2022

Elevundersøkinga 2022

Elevundersøkinga gir elevane høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen. Resultata frå undersøkinga blir lagra og brukte av skulen, skuleeigaren og dei statlege utdanningsmyndigheitene for å analysere og utvikle skule- og læringsmi...

22.11.2022

Berekraftig moro

Ungdomsbedrifta på vg2 barne- og ungdomsarbeidarfaget "Bærekraftig Moro" ved Sogndal vidaregåande skule hadde ein så god ide at Sogn Næring tok kontakt for å høyre meir om kortspelet dei har laga for barn.