Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, har du rett til vaksenopplæring og kan få tilbod om gratis opplæring. Andre kan også søkje og kan få tilbod om opplæring dersom det er ledige plassar

Sogndal vidaregåande skule tilbyr vidaregåande opplæring for vaksne innan fleire fagfelt. Oversikta over tilboda 2023-2024 er følgjande

  • Studiekompetanse i faga norsk, naturfag og historie
  • Tømrarfag, mur- og betongfag
  • Restaurant og matfag - Gloppenmodell
  • Helsearbeiderfag -  Modulstrukturert opplæring

Du finn meir informasjon på Vestland fylkeskommune sine sider:

- Rettleiingstenesta

- Vidaregåande fagtilbod for vaksne  i Vestland fylkeskommune 2023-2024 

Fagområde: Generell studiekompetanse

Fag som blir tilbydd skuleåret 2023-2024 er: norsk, naturfag og historie.

Skuleåret 2024-25 blir desse faga tilbydd: engelsk, matematikk og samfunnsfag

Over to år får du dei faga du treng for generell studiekompetanse.

Det er samling anna kvar veke i alle fag, med unntak av samfunnsfag som har tre fysiske samlingar per termin. Samlingane startar kl. 16.00, og er ferdige ca. 19.30. Det er 4 undervisningstimar per samling. Mellom samlingane blir det kontakt med faglærar på Teams (nett).

Prøvar/vurderingssituasjonar blir gjennomført på samlingar i faga. I tillegg blir det heildagprøvar på dagtid i norsk. Desse prøvane blir lagt til fredagar.

Undervisningsdag for faga blir bestemt seinare.

Har du spørsmål knytt til generell studiekompetanse? Ta kontakt med avdelingsleiar Torunn Grut.

Tømrarfag, mur- og betongfag

Oppstart av programområde vert avgjort basert på tal søkjarar

Undervisningsdag for faga blir bestemt seinare.

Har du spørsmål knytt til tømrarfag, murfag eller betongfag? Ta kontakt med avdelingsleiar Per Ivar Lomheim.

Kokk- og servitørfag - Gloppenmodellen

Opplæringa er organisert i kombinasjon mellom teori og praksis med 3 dager på skule, og 2  dager ute i bedrift. Dei to første åra blir undervisninga på skulen retta mot programfaga: Råvareproduksjon og Branjelære.

Det tredje året med fellesfaga (Norsk, matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag)  også her 2 dager i bedrift. Det 4.året er heile opplæringa i bedrift/kommunal institusjon som lærling.

Totalt løp fram til fagbrev er fire år.

Har du spørsmål knytt til opplæringa? Ta kontakt med avdelingsleiar Per Ivar Lomheim.

Helsearbeidarfag

Det vert oppstart av modulstrukturert opplæring i helsearbeidarfaget frå august  2024.

Modulstrukturert opplæring er ein måte å organisere opplæringa på fram mot fagbrev. Opplæringa organiserast i mindre einingar og skal vere betre tilpassa behova til den vaksne. Modulane omfattar til saman heile læreplanen på vg3 for den yrkeskompetansen den vaksne er tatt inn på. Sluttkompetansen er den same som for ordinært løp.

Har du spørsmål om opplæringa, kan du ta kontakt med avdelingsleiar Lars Olav Halleråker.

Vidare informasjon

Du finn også meir informasjon om faga eller andre opplæringstilbod for vaksne på:

Vilbli.no 

Andre opplæringstilbod for vaksene i Vestland fylkeskommune

For å få tilbod om vaksenopplæring / realkompetansevurdering, må du sende søknad via www.vigo.no. Klikk deg inn på “Vaksenopplæring/realkompetansevurdering” og følg instruksjonane du får. Legg inn ønskja sluttkompetanse, tidlegare skulegang og praksis. Dersom du ønskjer rettleiing, kryssar du av for dette, og vi kontaktar deg.