Hopp til hovedinnhold

Bygg- og anleggsteknikk

Elev på byggfag som bruker sirkelsag

Er du praktisk anlagt og har godt handelag kan dette vere faget for deg. Du går 1-2 år på skule før du begynner som lærling i ei bedrift. Du kan i tillegg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor velje bygg- og anleggsteknikk?

På denne linja legg du grunnlaget over to år før du går ut i lære i ei bedrift. Mykje av kvardagen rettar seg inn mot praksisk opplæring. Du må arbeide sjølvstendig, men samtidig vere god til å samarbeide med andre.

Vi tilbyr

Første året er felles for alle på bygg- og anleggsteknikk, mens andre året kan ein velje mellom:

 • Vg2 tømrar
 • Vg2 betong og mur
 • Vg2 røyrleggjar
 • Vg2 anleggsteknikk
 • Vg2 klima-, energi- og miljøteknikk

Kva kan du bli?

Du kan velje mellom mange yrke, som vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør, anleggsgartner eller anleggsmaskinførar, maler, murar, tømrar eller rørleggar, samt endå fleire. 

Les meir om utdanningsprogrammet og kva du kan bli på vilbli.no

Første skuleåret (Vg1)

Startar du eit utdanningsløp på bygg og anleggsteknikk (BAT) kan du seinare velje å utdanne deg til gode jobbar innan mange yrke. Elevane som byrjar på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk ved Sogndal vidaregåande skule kan utdanne seg vidare ved Sogndal vidaregåande skule innan: Anleggsfaget, tømrarfaget, betongfaget, røyrleggjarfaget og blikkenslagerfaget.

Utdanningsprogrammet omfattar: Produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehald av bygningar og anlegg med tilhøyrande tekniske installasjonar, der det blir stilt strenge krav til kvalitet og tryggleik. Du bør kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre i yrker der helse, miljø og tryggleik står sentralt.

Ved å starte på Vg1 bygg- og anleggsteknikk ved Sogndal videregående skule har du moglegheit til å ta videre utdanning i 27 fag. Les meir om faget Bygg- og anleggsteknikk og moglegheiter for yrkesvegar og vidare utdanning på vilbli.no - BAT

Bygg- og anleggsteknikk ved Sogndal vidaregåande skule

Sogndal vgs har ei moderne BAT avdeling med erfarne lærarar og eit godt etablert nettverk mellom skule og næringsliv. På Vg1 og Vg2 vert utplassering i bedrift nytta som læringsarena. Dette gjer elevane godt budde til å møte næringslivet og store moglegheiter for å vise seg fram til ein eventuell framtidig arbeidsgjevar.

Oversikt over undervisningsfag.

Som for alle yrkesfaglige utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i:

 • Fellesfag: 12 timer pr. veke.
 • Programfag: 17 timer pr. veke.
 • Yrkesfaglig fordjuping: 6 timer pr. veke.

Tilhøve ved skulen

Alle klassane held til på BAT avdelinga og du vert ein del av eit stort fagmiljø. Det er kort veg til dei andre yrkesfaga på skulen som blant anna Elektro og Teknikk og industriell produksjon. Skulen har store og flotte lokale som stod ferdige hausten 2011.

Vidare utdanning

Yrkesfagleg opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller utan fag- eller sveinebrev). Etter fullført yrkesfagleg opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta vidare utdanning: Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse, Fagskuleutdanning og/eller Ingeniørutdanning – Y-vegen.

Andre året (Vg2)

Her kan du velje mellom desse fem programområda:

 • Tømrar
 • Betong og mur
 • Røyrleggjarfaget
 • Anleggsteknikk
 • Klima-, energi og miljøteknikk

 

 

 

Vg2 Tømrar

Vil du vere med og skape verdiar og bygge Norge? Interessert i å lære om oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg samt bidra til å skape og bevare store samfunnsverdiar? Du som vel tømrarfaget bør ha praktisk sans, godt handlag og vere nøyaktig. Det er en føresetnad at du likar fysisk arbeid og har interesse for det praktiske.

Etter to år på skole er du klar til å gå ut i 2 års læretid. Linja har et godt samarbeid med næringslivet og elevene er ute i praksis i bedrift 2 dagar pr. veke i delar av skuleåret.
Utdanninga gjev fagbrev innan tømrerfaget.

Oversikt over undervisningsfag.

Som for alle yrkesfaglige utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i:

 • Fellesfag: 9 timer pr. veke.
 • Programfag: 17 timer pr. veke.
 • Yrkesfaglig fordjuping: 9 timer pr. veke.

Programfag.

 • Konstruksjoner og klimaskall 7 timer pr. veke.
 • Vindu, dører og innvendige arbeider 5 timer pr. veke.
 • Materialegenskaper, isolasjon og tetting 5 timer pr. veke.

Yrkesfaglig fordjuping.

Hovedmålet med faget er å gi elevane erfaring med innhold, oppgåver og arbeidsmåtar som karakteriserar faget innan dette utdanningsprogrammet. Det gjer vi gjennom:

 • Arbeid på verksted
 • Utplassering i bedrift 2 dager pr. veke i deler av skoleåret
 • Bedriftsbesøk

Fellesfag.

 • Samfunnsfag, 3 timer per veke
 • Norsk, 4 timer per veke
 • Kroppsøving, 2 timer per veke

 

 

 

Vg2 betong og mur

Likar du å vera i fysisk aktivitet samstundes som du skapar verdiar og bygger framtida? Interessert i å lære om forskaling, armering og støypearbeid? Eller vil du mura, flisleggja og utføre våtromsarbeid? Du får læra om bygging, vedlikehald og rehabilitering av bygningar og anlegg og det blir lagt vekt på skaparglede, engasjement og samarbeid i undervisinga. Igjennom vg2 betong og mur vil du bli førebudd til arbeidslivet og du kan bli lærling som anten betongarbeidar eller mur- og flisleggjar.  Du har og moglegheit til påbygging til generell studiekompetanse.

Etter to år på skule er du klar til å gå ut i 2 års læretid. Linja har eit godt samarbeid med næringslivet og elevane er ute i praksis i bedrift 2 dagar pr. veke i delar av skuleåret.
Utdanninga fører fram til fagbrev innafor betongfaget eller murar- og flisleggjarfaget.

Oversikt over undervisningsfag.

Som for alle yrkesfaglige utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i:

 • Fellesfag: 9 timer pr. veke.
 • Programfag: 17 timer pr. veke.
 • Yrkesfaglig fordjuping: 9 timer pr. veke.

Programfag.

 • Dokumentasjon og kommunikasjon, 5 timar pr. veke.
 • Betong og mur, 12 timer pr. veke.

Yrkesfaglig fordjuping.

Hovedmålet med faget er å gi elevane erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer faget innen dette utdanningsprogrammet. Det gjør vi gjennom:

 • Arbeid på verksted
 • Utplassering i bedrift 2 dager pr. veke i delar av skoleåret
 • Bedriftsbesøk

Fellesfag.

 • Samfunnsfag, 3 timer per veke
 • Norsk, 4 timer per veke
 • Kroppsøving, 2 timer per veke

 

 

Vg2 Røyrleggjarfaget

Vil du vere med å skape verdiar og bygge Norge? Interessert i å lære om og montere/vedlikehalde tekniske anlegg i uteareal og bygningar? Då kan røyrleggjarfaget vere det rette for deg. Du som vel røyrleggjarfaget  bør ha praktisk sans, godt handlag og vere nøyaktig. Det er ein føresetnad at du likar fysisk arbeid, og har interesse for praktiske fag.

Etter to år på skule er du klar til å gå ut i 2,5 års læretid. Linja har et godt samarbeid med næringslivet og elevene er ute i praksis i bedrift 2 dager pr. veke i deler av skoleåret.
Utdanninga fører til fagbrev innafor Røyrleggjarfaget.

Oversikt over undervisningsfag.

Som for alle yrkesfaglige utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i:

 • Fellesfag: 9 timer pr. veke.
 • Programfag: 17 timer pr. veke.
 • Yrkesfaglig fordjuping: 9 timer pr. veke.

Programfag.

 • Sanitærteknikk 7 timer pr. veke.
 • Varmeteknikk 5 timer pr. veke.
 • Bransjelære 5 timer pr. veke.

Yrkesfaglig fordjuping.

Hovudmålet med faget er å gi elevene erfaring med innhald, oppgåver og arbeidsmåter som karakteriserer faget innen dette utdanningsprogrammet. Det gjør vi gjennom:

 • Arbeid på verksted
 • Utplassering i bedrift 2 dager pr. veke i deler av skoleåret
 • Bedriftsbesøk

Fellesfag.

 • Samfunnsfag, 3 timer per veke
 • Norsk, 4 timer per veke
 • Kroppsøving, 2 timer per veke

 

 

 

Vg2 Anleggsteknikk

Vil du være med og skape verdier og bygge Norge? Ønskjer du å utføre ingeniørkunst med anleggsmaskiner og sette synlige spor etter deg med flotte veganlegg, tunellar, murar og byggjefelt? Du som velger anleggsteknikk må ha praktisk sans, mekanisk sans, vere nøyaktig og ha evne til å utføre arbeid med maskiner. Du må like fysisk arbeid, ha god fysisk form og må ha interesse for praktiske fag.

Etter to år på skole er du klar til å gå ut i 2 års læretid. Linja har et godt samarbeid med næringslivet og elevene er ute i praksis i bedrift 2 dager pr. veke i deler av skoleåret.
Øvingsområdet til anleggsteknikk på Sogndal videregående skule ligger på Kaupanger. Dette er bygd opp slik at du får god opplæring i bruk av anleggsmaskiner og praktisk arbeid knytt til kompetansemæla i læreplanen.

Etter Vg2 kan du velje å utdanne deg innan:

 • Anleggsmaskinførarfaget
 • Anleggsrøyrleggjar
 • Asfaltfaget
 • Banemontørfaget
 • Brønn- og borefaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Veg- og anleggsfaget
 • Vegdrift- og vegvedlikehaldsfaget

Oversikt over undervisningsfag.

Som for alle yrkesfaglige utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i:

 • Fellesfag: 9 timer pr. veke.
 • Programfag: 17 timer pr. veke.
 • Yrkesfaglig fordjuping: 9 timer pr. veke.

Programfag.

 • Sikkerhetsopplæring for anleggsmaskiner
 • Grunnarbeider
 • Drift og vedlikehold

Yrkesfaglig fordjuping

Hovedmålet med faget er å gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer faget innen dette utdanningsprogrammet. Det gjør vi gjennom:

 • Arbeid på verksted
 • Utplassering i bedrift 2 dager pr. veke i deler av skoleåret
 • Bedriftsbesøk

Fellesfag

 • Samfunnsfag, 3 timer per veke
 • Norsk, 4 timer per veke
 • Kroppsøving, 2 timer per veke

 

 

 

Vg2 Klima-,energi -og miljøteknikk

Vil du vere med å skape verdiar og bygge Norge? Interessert i å lære om og montere/vedlikehalde tekniske anlegg i uteareal og bygningar? Då kan klima-,energi-og miljøteknikk vere det rette for deg. Du som vel Kem-faget  bør ha praktisk sans, godt handlag og vere nøyaktig. Det er ein føresetnad at du likar fysisk arbeid, og har interesse for praktiske fag.

Etter to år på skule er du klar til å gå ut i 2 års læretid. Linja har et godt samarbeid med næringslivet og elevene er ute i praksis i bedrift 2 dager pr. veke i deler av skoleåret.
Utdanninga fører til fagbrev innafor ventilasjons-og blekkslagarfaget, taktekkjarfaget eller isolatørfaget.

Oversikt over undervisningsfag

Som for alle yrkesfaglige utdanningsprogram deler vi opplæringa inn i:

 • Fellesfag: 9 timer pr. veke.
 • Programfag: 17 timer pr. veke.
 • Yrkesfaglig fordjuping: 9 timer pr. veke.

Programfag

 • Praktisk yrkesutøving 12  timer pr. veke.
 • Arbeidsmiljø og dokumentasjon 5 timer pr. veke.

Yrkesfaglig fordjuping

Hovudmålet med faget er å gi elevene erfaring med innhald, oppgåver og arbeidsmåter som karakteriserer faget innen dette utdanningsprogrammet. Det gjør vi gjennom:

 • Arbeid på verksted
 • Utplassering i bedrift 2 dager pr. veke i deler av skoleåret
 • Bedriftsbesøk

Fellesfag

 • Samfunnsfag, 3 timer per veke
 • Norsk, 4 timer per veke
 • Kroppsøving, 2 timer per veke

 

Illustrasjon4.jpg

Vegen vidare

Vil du lese meir om andre elevar sine erfaringar med faga, om inntakskrav, fag- og timefordeling og framtidsutsikter kan du følgje denne lenkja: Vilbli.no 

Etter to å i skule kan du søkje læreplass i ei godkjend lærebedrift. Meir om det å bli lærling.

Du kan også ta Påbygg til generell studiekompetanse (før eller etter læretida) for å kunne studere vidare på høgskule/universitet.